Elektrorevize a elektropráce Katalog řemeslníkù   produkty AloeVera a jiné  
Elektro - práce

! ! umíme zapínat spotřebiče i z více míst a to jak obyčejnými vypínači neboli drátově, tak bezdrátově (dle domluvy) ! !
revize elektro, revize zabezpečovacích zařízení, revize detektorù plynù - možno použít centrálu a terénní auto

Elektrorevize a elektropráce
Hlavní strana
Kontakty
Elektrorevize
Revizeelektro a servis
Revize trafostanic - čištění
Elektropráce
IQ a Bezdrátová elektroinstalace
Domovní rozvodnice
pronajem zařízení a servis
Elektroměření (i speciální)
Auto elektro opravy
prace v Excelu, admn., překlady koresp. v NJ
Linux-site-weby
dokumentace skutečného stavu
Opravy a údžba jeřábù
Výroba a rozvody sítí-internet-telefon
Aktualizovat
máte v úmyslu dělat školení i vícedenní
možnost ubytování, strava   více zde
grafik a polepy i na auto
Revize

Revize do 1000V (ve spolupráci do 1000V objekty B a dále nad 1000V v oběktech A a B) i karavanù a obytných aut - proudový chránič pro zvýšení ochrany, oprava porevizních závad, revize elektrospotøebičù, ruèního nářadí a svářeček,.
Pro firmy - revize a kontrola elektrospotřebičù :
- veškerá kancelářská technika i PC a adaptéry,
- bílá technika např.: lednice , pračky, varné konvice ,
- černá technika např.: videa, televize, DVD a jiné),
- ruèního nářadí : např.: kanga, vrtačky, flexky,
pily i akumulátorové nářadí které má nabíjeèku ,
- ale také prodlužovací šňùry .
- svářečkyProè dìlat revize, opravy a co mohu nabídnout:

Firmy, které si zavádìjí ISO, což je v zásadě deklarace kvality a pořádku, obvykle potřebují revizní zprávy a to jednak od vyhrazených technických zaøízení v mém případě elektro do 1000V v objektech A, tedy od domu, ve kterém firma funguje.

Revize vyhrazených technických zaøízení se také zásadnì dotýká nejen ISA, ale i všech pronajímaných objektù, tedy jak prostor k podnikání, tak prostor bydlení, a to ať už vlastnìnými osobami právnickými nebo fyzickými.

Revize vyhrazených technických zařízení je revize kompletní elektroinstalace rozvodù a rozvaděčù, včetně proměření zásuvek a kontrola krabic -zapojení. U firemních objektù toho mùže být podstatnì vice k revizi.

Při tom se mohou udělat rùzné další-pomocné úkony jako popisy obvodù v rozvadìèích, opravit porevizní závady. Mùžu udělat i vyčištění a dotažení spojù v rozvodnách a rozvadìèích (k tomu obvykle nutno alespoò na chvíli vypnout dané místo).

Dále potom jsou li v nájmu tak, urèitì minimálnì revizi vlastních elektrospotøebièù napø.: PC, monitorù, tiskáren a odpojitelných pøívodù, adaptérù-nabíjeèek, aktivních reproduktorù, skenerù, grafik, varných konvic, vaøièe, mikrovlnky, lednice, (ruèního nářadí) náøadí drženého v ruce a prodlužovacích šòùr, sváøeèek atd.. Veškerá tato technika v kanceláøích v 12 a 24 mìsíèních lhùtách.

V řemeslných provozech a na stavbách krom 24 a 12 i v kratších lhùtách 6 a třeba i 1 měsíc.

O revize elektro vyhrazených technických zaøízení a elektro spotřebičů, a to i držených v ruce (dříve ručního nářadí) a svářeček se zajímají komise kolem ISA a kontroly požárníkù, ITI-ČR, úřadu práce atd.

Revize všeobecně, ale zejména revize elektrospotřebičù atd. mají také souvislost se :

•- Provádět revize elektrických spotřebičù je povinnost každého podnikajícího subjektu i OSVČ a vyplývá ze zákoníku práce (Zákon è. 262/2006 Sb.§ 102 a § 302).

• Správně provedenou revizí elektrospotřebiče předcházíte možným úrazùm a škodám na majetku

• Tyto revize provádím dle aktuálnì platné normy ÈSN 331600 ed.2., která slučuje pùvodní normy ČSN 331600 (náøadí) a ÈSN 331610 (spotøebiče)

Revize je tedy jako doklad o bezpeèných pomùckách, tedy jak PC, tak nářadí a také prodlužení. Doklad o revizi elektrospotřebičù, zejména drženého v ruce (døíve ruèního náøadí) je vyžadována i na něskterých stavbách.

To je pro jednoduchost popis činností ze zákona, na který navazují normy ÈSN.
Elektrorevize a elektropráce
výroba a montហUTP/internetových kabelù - montហa nastavení - výroba a montហtelefonních kabelù - pospojování - montហtelefonù - instalace síového pøíslušenství více zde revize odbìrných míst a také pøedrátování elektromìrového zapojení a vydrátování èásti HDO
stránky vytvoøil a spravuje: J@r@ | Poèítadlo poèítadlo.abz.cz